สินค้าและบริการ

Client
Service

M & E

Digital Cinema

Network

Systems

Client Service

ให้บริการกับทางผู้รับบริการทางด้านไอที โดยประกอบไปด้วย Hardware และSoftware ทำการแก้ปัญหาให้กับทางผู้รับริการจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ตามเวลาที่กำหนด โดยแยกประเภทของการให้บริการดังนี้

1. บริการทางโทรศัพท์ การให้คาแนะนำ ปรึกษา และวิธีแก้ไขปัญหาด้านไอทีให้กับผู้รับบริการ

2. บริการ Remote Support การขออนุญาติผู้รับบริการในการ Remote แก้ปัญหาด้านไอทีเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหาหรือตรวจเช็คปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ

3. บริการ Onsite Service การเดินทางไปแก้ปัญหาด้านไอทีให้กับผู้รับบริการด้านไอทีที่มีปัญหาพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงสัญญาที่ทาไว้กับทางบริษัท

M & E

ปัจจุบันระบบสื่อสารเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ ระบบการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วในการติดต่อธุรกิจ

ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจึง ดำเนินธุรกิจในการให้บริการให้คำปรึกษาการออกแบบการติดตั้งระบบเครือข่าย และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเกี่ยวกับสายสัญญาณต่างๆ ทั้งระบบ Datacenter, UTP, Fiber Optic, CCTV , Telephone, ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรอง

โดยบริษัทฯ มีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ความชำนาญที่ผ่านการฝึกอบรมและบริษัทฯ มีเครื่องมือในการทำงานที่ทันสมัยเพื่อให้งานที่ทำมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด

Digital Cinema

ให้บริการติดตั้ง แก้ไขปัญหา และดูแลซ่อมบำรุง เครื่องฉายภาพยนตร์ในระบบดิจิตอล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบฉายภาพยนตร์ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยวิศวกรที่มีความชำนาญและเป็นมืออาชีพมากที่สุด

Network

ให้บริการวางระบบในการออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา และบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบ VOIP , IP Phone และ Network Security เป็นต้น

เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละ Technology เพื่อให้บริการกับผู้รับบริการในปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางด้านธุรกิจ

ด้วยประสบการณ์และบริการของทางเราที่เคยให้บริการลูกค้ามาแล้วในหลาย ๆ ธุรกิจ พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการวางใจในการบริการของทีมงานของเรา เรามั่นใจว่าผู้รับบริการของเราจะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมและคุ้มค่ามากที่สุด

Systems

ในสภาวะการณ์ของการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร

และเพื่อให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับองค์กร เรื่องของการวางแผนเพื่อใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับธุรกิจที่จะเติบโตจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากมีใช้การลงทุนค่อนข้างสูง

ดังนั้นเพื่อหาวิธีหรือแนวทางในการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ องค์กรของท่านจึงจำเป็นต้องมีบุคคลากรหรือหน่วยงานในการให้คำปรึกษาและวางแผนระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด